divendres, 24 d’abril del 2009

Vídeo (1): Maria-Mercè Marçal

1. Amb quins adjectius qualifiquen els alumnes del Col·legi del Teatre de Barcelona l'obra de la poeta?

Força i sentiment.

2. De les declaracions dels testimonis que apareixen en aquest vídeo, quines en destacaries que ajudin a definir la personalitat humana i literària de la Maria-Mercè?

Una lluita constant per els drets de la dona, un reconeixement com a tal, una impulsadora de les dones d'arreu del món i fer-se'n un lloc en un món masclista.

3. Què passa als anys 60? Per què es consideren tan importants des del punt de vista social?
Als anys 60 hi ha una sèrie de revolucions tant socials, com poltiques que ayuden a la juventut a lluitar de debó per alló que volen(feminisme, pasicisme, sense racisme ni diferencies).

4. Moviments socials identificats amb l'esquerra radical i moviments d'"alliberament" com el feminista ajuden a entendre el clima de revolució dels anys 60. La música, especialment en el camp de rock, va ser en aquella època un fenomen indestriable de conceptes com rebel·lió i canvi. Sabries dir quins eren els grups de música que després han esdevingut mites o icones de la contracultura dels anys 60? Ho pots il·lustrar amb youtubes, imatges, arxius de so...

jonh lennon - imagine

VERSIÓN EN INGLÉS


Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
ImagínateVERSIÓN EN CASTELLANO

Imagina que no existe el Cielo
es fácil si lo intentas
sin el Infierno debajo nuestro
arriba nuestro, solo el cielo
Imagina a toda la gente
viviendo el hoy...
Imagina que no hay países
no es difícil de hacer
nadie por quien matar o morir
ni tampoco religión
imagina a toda la gente
viviendo la vida en paz...

Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te unas a nosotros
y el mundo vivirá como uno

Imagina que no hay posesiones
quisiera saber si puedes
sin necesidad de gula o hambre
una hermandad de hombres
imagínate a toda la gente
compartiendo el mundo

Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te unas a nosotros
y el mundo vivirá como uno.


5. Per la Maria-Mercè hi havia tres fronts principals de lluita. Esmenta'ls.

Lluita per els dret de la clase treballadora
La lluita per la dona
La llibertat nacional

6. Informa't sobre què és el feminisme com a moviment social i fes-ne un breu resum. (No facis un simple copiar-enganxar.)

WIKIPEDIA:

El feminisme o moviment feminista és el conjunt d'idees i accions que, al llarg del temps, busca afavorir els interessos de les dones en situacions de submissió al poder masculí per tal de modificar posicions de desigualtat i violència envers les dones.

El feminisme d'arrel il·lustrada reclama gaudir dels mateixos drets i deures que gaudeix l'home. Amb tot, actualment, també s'hi revisen els continguts del concepte de ciutadania en tant que està bastit sobre els paràmetres de l'androcentrisme.

El corrent feminista anomenat pensament i política de la diferència sexual busca transformar l'ordre simbòlic del patriarcat a través de la recerca d'un significat propi i lliure del fet d'haver nascut en un cos sexuat en femení o en masculí. Alhora, vol modificar transversalment les definicions sobre les quals se sustenta el patriarcat en l'esfera familiar, social, cultural i política des d'una manera pròpia de dir el món.

El feminisme bastit sobre la teoria del discurs planteja que el sexe és també una categoria d'anàlisi, per tant, hi cap la redefinició de les possibilitats que planteja. També demana fixar l'atenció en la reproducció d'escenes que alimenten l'ordre simbòlic patriarcal a fi de no sostenir-lo.

7. En aquest vídeo apareix molt el verb "reivindicar". Per exemple, reivindicar el dret a estimar lliurement o a ser mare sense la presència de la figura masculina. Reivindicar la llibertat, en definitiva. La pregunta és: Què creus que la teva generació té avui necessitat de reivindicar?

Si, jo crec que cadascú sa de reivindicar pe alló que pensa, creu o desitja.
Sino es fa, seriem marionetes de les forçes majors de l'estat on vivim respectivament.
-Posibilitats per independitzar-te mes d'hora de casa dels teus pares.
-Mes facilitats per trobar treball la gent jove.

8. Què vol dir que la Maria-Mercè, amb les seves utopies i somnis, anticipa o s'avança al futur i els seus valors?

Que es una dona molt abançada al seu segle i que té una mentalitat molt oberta respecte les altres dones del seu voltant.